HIDE

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 28/4/2021 Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Biên bản và nghị quyết quý cổ đông xem tại đây:

  1. Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
  2. Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm các chức danh trong HĐQT và quản lý, ban kiểm soát
  3. Hợp đồng sát nhập Công ty TNHH xi măng và xây dựng Sài Sơn II vào Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn
Tin tức mới nhất

THÔNG BÁO SỰ CỐ HACKER TẤN CÔNG

13 - 10 - 2021
Kính gửi quý cổ đông SCJ. Do sự cố ngoài ý muốn, chiều ngày 9/10/2021 hệ thống máy chủ lưu trữ tài liệu của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã bị hacker xâm nhập và mã hóa toàn bộ dữ liệu kế toán. Hiện tại ban giám đốc công ty đã tìm ... [Đọc tiếp]