HIDE

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 28/4/2021 Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Biên bản và nghị quyết quý cổ đông xem tại đây:

  1. Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
  2. Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm các chức danh trong HĐQT và quản lý, ban kiểm soát
  3. Hợp đồng sát nhập Công ty TNHH xi măng và xây dựng Sài Sơn II vào Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn
Tin tức mới nhất

BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

28 - 03 - 2024
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2023. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây. Báo cáo tài chính kiểm toán Báo cáo thường niên