HIDE

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 28/4/2021 Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Biên bản và nghị quyết quý cổ đông xem tại đây:

  1. Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
  2. Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm các chức danh trong HĐQT và quản lý, ban kiểm soát
  3. Hợp đồng sát nhập Công ty TNHH xi măng và xây dựng Sài Sơn II vào Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn
Tin tức mới nhất

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

25 - 05 - 2021
Ngày 24/5/2021 Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội đã cấp giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần 7 có sát nhập Công ty TNHH xi măng và xây dựng Sài Sơn II (MST: 0103834818). Chi tiết quý cổ đông xem tại đây.

BIÊN BẢN HỌP HĐQT BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ

01 - 04 - 2021
Ngày 31/3/2021 HĐQT công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã họp và bổ nhiệm ông Lê Mạnh Bình giữ chức vụ Phó giám đốc công ty từ 01/4/2021 đến 30/4/2022 Thông tin chi tiết quý cổ đông xem tại đây: Người được bổ nhiệm: ông Lê Mạnh Bình Sinh ngày 03/06/1964 Địa chỉ ... [Đọc tiếp]