HIDE

THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2019

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn xin gửi tới quý cổ đông thư mời và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây

1. Thư mời

2. Tài liệu

Tài liệu P1

Tài liệu P2

Tài liệu P3

Tài liệu P4

Tin tức mới nhất

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

07 - 08 - 2019
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã thay đổi đăng ký kinh doanh lần 6 ngày 05/8/2019 nâng vốn điều lệ công ty từ 195.160.000.000 đồng lên 378.390.000.000 đồng. Công ty gửi quý cổ đông tham khảo tại đây