HIDE

NGHỊ QUYẾT HĐQT VÀ THƯ MỜI – TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ Đông

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn xin gửi tới quý cổ đông nghị quyết HĐQT và tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây:

  1. Nghị quyết HĐQT 
  2. Thư mời
  3. Tài liệu đại hội đồng cổ đông 2021- Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6
Tin tức mới nhất

BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

28 - 03 - 2024
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2023. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây. Báo cáo tài chính kiểm toán Báo cáo thường niên