HIDE

Thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 kính gửi Quí cổ đông

Thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 kính gửi Quí cổ đông. Kính mời Quí cổ đông xem tại đây

Tin tức mới nhất

BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

28 - 03 - 2024
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2023. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây. Báo cáo tài chính kiểm toán Báo cáo thường niên