HIDE

THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Kính gửi: Các cổ đông

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn kính gửi quý cổ đông thư mời và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Chi tiết quý cổ đông xem và tải tài liệu tại đây

Kính mời quý cổ đông bố trí thời gian để đến dự họp đông đủ

Trân trọng cảm ơn!

Tin tức mới nhất