HIDE

THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn xin gửi tới Quý cổ đông thư mời và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Quý cổ đông tải thư mời và tài liệu dưới đây:

Thư mời và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Rất mong quý cổ đông bố trí thời gian đến dự đông đủ

Trân trọng cảm ơn!

Tin tức mới nhất