HIDE

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ CÔNG TY

Ngày 04/11/2020 Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã nhận được văn bản đăng ký mua 5.000.000 cổ phần SCJ của ông Nguyễn Sỹ Tiệp – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty. Thời gian mua từ 12/11/2020 đến 11/12/2020. Tuy  nhiên tới hết thời điểm đăng ký mua ông Nguyễn Sỹ Tiệp không thực hiện mua được do diễn biến thị trường không thuận lợi. Do vậy Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn thông báo quý cổ đông nắm được. Chi tiết quý cổ đông xem tại đây

Ngày 04/11/2020 Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã nhận được văn bản đăng ký bán  797.200 cổ phần SCJ của ông Phạm Tiến Hiếu – Chức vụ: Người công bố thông tin. Thời gian bán từ 12/11/2020 đến 11/12/2020. Tuy  nhiên tới hết thời điểm đăng ký bán ông Phạm Tiến Hiếu không thực hiện bán được do diễn biến thị trường không thuận lợi. Do vậy Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn thông báo quý cổ đông nắm được. Chi tiết quý cổ đông xem tại đây

Tin tức mới nhất