HIDE

THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN 2020

Kính gửi các quý cổ đông:

– Ngày 24/7/2020 công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã ký thanh lý hợp đồng soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2020 với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC theo hợp đồng số 220620.002/HĐTC.KT5. Lý do thanh lý: Do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC không bố trí được nhân sự và thời gian để thực hiện theo đúng tiến độ của hợp đồng đã ký. Chi tiết biên bản thanh lý quý cổ đông xem tại đây

– Ngày 24/7/2020 công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán quốc tế. Thông tin chi tiết thông báo quý cổ đông xem tại đây

 

Tin tức mới nhất