HIDE

QUYẾT ĐỊNH HNX CHẤP THUẬN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

Kính gửi: Quý cổ đông

Ngày 16/02/2023 Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn (mã cổ phiếu SCJ) được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn. Chi tiết quý cổ đông xem tại đây

Tin tức mới nhất

BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

28 - 03 - 2024
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2023. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây. Báo cáo tài chính kiểm toán Báo cáo thường niên