HIDE

NGHỊ QUYẾT HĐQT – THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Ngày 14/4/2020 Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành họp thống nhất ngày tổ chức và nội dung họp đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần xi măng Sài Sơn năm 2020. Chi tiết quý công ty xem dưới đây

Nghị quyết HĐQT

Thư mời và tài liệu

Tin tức mới nhất

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2020

20 - 04 - 2020
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi quý cổ đông báo cáo tài chính quý 1/2020. chi tiết quý cổ đông xem tại đây Báo cáo tài chính Q1/2020 Giải trình LN Q1/2020 cao hơn Q1/2019