HIDE

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỀN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông

Ngày 12/4/2024 Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Chi tiết Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ quý cổ đông xem tại đây 

Tin tức mới nhất

BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

28 - 03 - 2024
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2023. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây. Báo cáo tài chính kiểm toán Báo cáo thường niên