HIDE

ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI CÔNG TY SAU KHI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ 200 TỶ

Kính gửi Quý cổ đông

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn xin gửi tới Quý cổ đông Điều lệ công ty sửa đổi sau khi tăng vốn thành công 200 tỷ. Chi tiết quý cổ đông xem tại đây

Tin tức mới nhất

BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

28 - 03 - 2024
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2023. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây. Báo cáo tài chính kiểm toán Báo cáo thường niên