HIDE

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN DO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG

Kính gửi: Quý cổ đông

Ngày 13/02/2023 Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã nhận được văn bản của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chứng nhận về việc công ty đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 13/02/2023. Chi tiết quý cổ đông xem chi tiết tại đây

Tin tức mới nhất