HIDE

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HĐQT VÀ THÔNG BÁO NGÀY CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯƠNG NĂM 2020

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn thông báo tới quý cổ đông các nội dung sau:

  1. Ngày 12/11/2020 HĐQT công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã họp và ra nghị quyết triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020. Chi tiết quý cổ đông xem tại đây

2. Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn thông báo tới quý cổ đông về ngày chốt quyền cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020. chi tiết quý cổ đông xem tại đây

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn trân trọng thông báo tới quý cổ đông.

Tin tức mới nhất