HIDE

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết quý cổ đông xem chi tiết dưới đây

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ

Tin tức mới nhất

THÔNG BÁO ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022

22 - 06 - 2022
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông về việc công ty đã ký hợp đồng soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán BCTC năm 2022. Thông tin công ty kiểm toán quý cổ đông xem tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2022

20 - 04 - 2022
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn kính gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính quý 1-2022. chi tiết quý cổ đông xem xét tại đây