HIDE

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 VÀ NGHỊ QUYẾT HĐQT

Ngày 03/12/2022 tại hội trường công ty cổ phần xi măng Sài Sơn tại địa chỉ Thôn Nam Sơn, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đã diễn ra cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Các cổ đông đã về họp và thông qua các vấn đề tại đại hội.Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi quý cổ đông các biên bản và nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Chi tiết quý cổ đông xem tại đây:

  1. Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
  2. Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
  3. Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022
Tin tức mới nhất

BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

28 - 03 - 2024
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2023. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây. Báo cáo tài chính kiểm toán Báo cáo thường niên