HIDE

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Ngày 24/4/2023 Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết biên bản và nghị quyết Quý cổ đông xem tại đây

Tin tức mới nhất