HIDE

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Ngày 19/12/2020 Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc mua lại 100% số cổ phần của Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Sài Sơn II để sát nhập công ty cổ phần xi măng và xây dựng Sài Sơn II vào công ty cổ phần xi măng Sài Sơn. Chi tiết nghị quyết và biên bản quý cổ đông xem chi tiết tại đây

Trân trọng cám ơn các cổ đông đã về dự đông đủ để buổi đại hội thành công tốt đẹp.

Tin tức mới nhất

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

25 - 05 - 2021
Ngày 24/5/2021 Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội đã cấp giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần 7 có sát nhập Công ty TNHH xi măng và xây dựng Sài Sơn II (MST: 0103834818). Chi tiết quý cổ đông xem tại đây.