HIDE

Biên bản, nghị quyết HĐQT và thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông

Ngày 22/02/2024 Hội đồng quản trị công ty đã họp và thống nhất thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây

  1. Biên bản họp và nghị quyết HĐQT
  2. Thông báo chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ 2024
Tin tức mới nhất

BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

28 - 03 - 2024
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2023. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây. Báo cáo tài chính kiểm toán Báo cáo thường niên