HIDE

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHỐT NGÀY TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 12/03/2020 Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức họp và ấn định thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần xi măng Sài Sơn. Do đó thời gian dự kiến họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4/2020. Thời gian cụ thể và nội dung họp sẽ thông báo quý cổ đông sau.

Chi tiết Biên bản và nghị quyết quý cổ đông xem tại đây

Tin tức mới nhất

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2020

20 - 04 - 2020
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi quý cổ đông báo cáo tài chính quý 1/2020. chi tiết quý cổ đông xem tại đây Báo cáo tài chính Q1/2020 Giải trình LN Q1/2020 cao hơn Q1/2019