HIDE

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

Các bạn tải file tại đây.

Tin tức mới nhất

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

07 - 08 - 2019
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã thay đổi đăng ký kinh doanh lần 6 ngày 05/8/2019 nâng vốn điều lệ công ty từ 195.160.000.000 đồng lên 378.390.000.000 đồng. Công ty gửi quý cổ đông tham khảo tại đây