HIDE

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2019

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính quý 2/2019, chi tiết quý cổ đông xem dưới đây.

Tin tức mới nhất

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

07 - 08 - 2019
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã thay đổi đăng ký kinh doanh lần 6 ngày 05/8/2019 nâng vốn điều lệ công ty từ 195.160.000.000 đồng lên 378.390.000.000 đồng. Công ty gửi quý cổ đông tham khảo tại đây