HIDE

BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới quý cổ đông báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2023. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây.

  1. Báo cáo tài chính kiểm toán
  2. Báo cáo thường niên 
Tin tức mới nhất