HIDE

BÁO CÁO BÁN NIÊN VÀ BÁO CÁO CỔ ĐÔNG LỚN

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gửi tới Quý cổ đông báo cáo bán niên và danh sách cổ đông lớn. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây

  1. Báo cáo bán niên
  2. Danh sách cổ đông lớn
Tin tức mới nhất

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

07 - 08 - 2019
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã thay đổi đăng ký kinh doanh lần 6 ngày 05/8/2019 nâng vốn điều lệ công ty từ 195.160.000.000 đồng lên 378.390.000.000 đồng. Công ty gửi quý cổ đông tham khảo tại đây