HIDE

THÔNG BÁO NGÀY CHỐT QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY SÀI SƠN

Ngày 12/03/2020 Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức họp và ấn định thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần xi măng Sài Sơn. Do đó thời gian dự kiến họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4/2020 và thời gian chốt quyền dự đại hội đồng cổ đông là ngày 08/4/2020.
Chi tiết quý cổ đông xem tại đây

Tin tức mới nhất