English
 


Lượt truy cập
01399977
THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Kính mời các cổ đông về dự đầy đủ.

Thời gian: 9 giờ ngày 28/05/2016

Địa điểm: Hội trường Công ty CP xi măng Sài Sơn.

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Giấy mời và các tài liệu các cổ đông tham khảo dưới đây:

1. Giấy mời và ủy quyền tham dự đại hội đông cổ đông.

2. Chương trình đại hội cổ đông thường niên 2016

3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ.

4. Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc về KQSXKD 2015 và định hướng 2016.

5. Báo cáo ban kiểm soát.

6. Tờ trình phê chuẩn BCTC 2015 và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016.

7. Tờ trình thông qua PPLN, thù lao HDQT và BKS 2015 dự kiến 2016.

8. Phương án phân phối  lợi nhuận năm 2015 dự kiến 2016.

9. Tờ trình và phương án sửa đổi điều lệ.

10. Tờ trình thông qua kết quả SXKD và kế hoạch 2016.

11. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư 2016.

Trân trọng cảm ơn!

 

Các tin khác
Print In trang này Send your friend Gửi cho bạn bè


Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

Email:
saison@ximangsaison.com

friendlink: cheap uggs